Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN WW Health Technology B.V. KvK nr. 59393475

Artikel 1 -Definities

1.1 Onder “Floww” wordt in deze voorwaarden verstaan: WW Health Technology BV, KvK nr. 59393475, gevestigd te Dalem.
1.2 Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Floww dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Floww een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder “partijen” wordt in deze voorwaarden verstaan: Floww en Afnemer. 1.4 Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en Floww tot het leveren van diensten en/of zaken door Floww ten behoeve van Afnemer.
1.5 Onder “Website” wordt in deze voorwaarden verstaan: www.floww.com

Artikel 2 -Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Floww.
2.2 Bekendmaking van deze algemene voorwaarden kan ondermeer geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, email, factuur en op de Website.
2.3 Afspraken die van deze algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
2.4 De eventuele toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Ten aanzien van zaken die Floww van derden heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transacties toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Floww en Afnemer, indien en voor zover Floww zich daarop beroept.
2.6 Ingeval deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.
2.7 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2.8 Indien Floww in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Floww het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 -Aanbiedingen

3.1 Elk aanbod van Floww, al dan niet gedaan via de Website, is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Floww, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door Floww worden herroepen, zelfs direct nadat Afnemer het aanbod heeft aanvaard.
3.3 Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor Floww slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.
3.4 Indien een offerte e.d. van Floww niet binnen 30 dagen of een aangegeven andere periode door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij automatisch vervallen.

Artikel 4 -Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop Floww de bestelling van Afnemer per e-mail bevestigt.
4.2 Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere (tussen – of hulp)personen van Floww binden Floww niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van Floww zijn bevestigd.
4.3 De schriftelijke bevestiging of e-mail van Floww wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.4 Indien een overeenkomst tot stand komt door gebruikmaking van elektronische communicatievormen, doet het ontbreken van een originele handtekening niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
4.5 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen Floww en Afnemer, dan wel tussen Floww en derden, voorzover deze betrekking hebben op Floww en Afnemer, is Floww niet aansprakelijk, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van Floww.
4.6 Indien Floww met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)-personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens Floww voortvloeien.
4.7 Floww behoudt zich het recht voor om voor rekening en risico van Afnemer derden in te schakelen bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst als dat redelijkerwijze nodig mocht zijn.
4.8 Floww behoudt zich het recht voor de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, indien de opdracht redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden, indien Afnemer overlijdt, of indien Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie die Floww van Afnemer verlangt of in het kader van de gesloten overeenkomst nodig heeft. Indien de overeenkomst door Floww op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Afnemer aan Floww automatisch een vergoeding verschuldigd zijn voor de gemaakte interne kosten en winstderving van 25 % van de overeengekomen vergoeding met een minimum van EUR 500,–. Bovendien zal Afnemer alle andere kosten, door Floww gemaakt ter voorbereiding of uitvoering van de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door Floww geleden schade, vergoeden. Voorzover Floww (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot betaling van enige vergoeding of schadevergoeding aan Afnemer uit welke hoofde dan ook. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.
4.9 Het recht van Afnemer op de uitvoering van de overeenkomst, dat voor Afnemer uit een overeenkomst met Floww voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floww.

Artikel 5 -Levering en levertijd

5.1 De door Floww opgegeven levertermijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.
5.2 Overschrijding door Floww van overeengekomen levertermijnen geeft Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Floww langer dan 30 dagen in verzuim is.
5.3 Afnemer zal de zaken en/of diensten afnemen zodra Floww deze aanbiedt. Indien Afnemer voornoemde verplichting niet nakomt, kan Floww, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst ontbinden.
5.4 De door Floww verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van Floww. Het risico gaat over op Afnemer zodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van Afnemer zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is voor Afnemer. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.

Artikel 6 -Prijzen

6.1 De overeengekomen prijzen zijn excl. BTW tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
6.2 Floww behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Floww in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen, ook al mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.
6.3 Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten zullen bij de schriftelijke bevestiging door Floww uitdrukkelijk vermeld worden.

Artikel 7 -Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders door Floww is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.
7.2 Betaling dient te geschieden indien niet anders door Floww is aangegeven: middels overmaking op de door Floww aangegeven bankrekening.
7.3 Betalingen zullen worden gedaan in Euro, tenzij anders is vermeld.
7.4 Floww kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden en de daaraan verbonden voorwaarden zullen via Website worden medegedeeld.
7.5 Betalingen van Afnemer strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.
7.6 Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien Floww in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van Afnemer, zijn de vorderingen van Floww direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn.
7.7 Gedurende de periode van haar verzuim is Afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
7.8 Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Floww gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.
7.9 Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, kan Floww haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden.
Artikel 8 – Aanvullingen en wijzigingen
8.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Floww slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
8.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop Floww geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.
8.3 Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van Floww als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe omstandigheden waarop Floww geen invloed heeft, mogen aan Afnemer worden doorberekend.

Artikel 9 -Gegevens Afnemer

9.1 De gegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in bestanden van Floww. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van afnemer.
9.2 Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van Floww. Een dergelijk verzoek kan ingediend worden per e-mail, via het e-mailadres: [email protected]. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.
9.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft Afnemer tegelijkertijd toestemming aan Floww om de persoonsgegevens van Afnemer op te vragen bij het bevolkingsregister.
9.4 De aan Floww verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen marketingactiviteiten die door Floww worden georganiseerd, het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Floww behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Floww op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens Floww. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en andere zaken die zich in handen van Floww bevinden, strekken nog tot onderpand voor die vorderingen, die Floww uit welke hoofde dan ook nog tegen Afnemer mocht hebben (voorbehouden bezitloos pandrecht).
10.2 Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van Floww bewaren. Afnemer zal de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico’s verzekeren. Afnemer machtigt hierbij Floww om namens Afnemer al haar aanspraken op de verzekeraars uit hoofde van genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te verpanden in de zin van art. 3:239 Nederlands Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Floww jegens Afnemer. Indien Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Floww tekortschiet of Floww goede grond heeft te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag Floww de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming, zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis van inkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 11 – Diensten

11.1 ingeval van levering van diensten gelden in aanvulling op bovenstaande voorwaarden ook nog de navolgende:

a. de adviezen worden slechts verstrekt op verzoek van Afnemer, en komen geheel voor risico van Afnemer;
b. de adviezen worden naar beste weten verstrekt, maar houden geen enkele garantie, hoe ook genaamd, in;
c. de adviezen zijn niet bedoeld en worden niet aanbevolen als vervanging voor professioneel medisch advies;
d. het is Afnemer niet toegestaan de aan hem beschikbaar gestelde adviezen te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden;
e. het is Afnemer niet toegestaan de adviezen aan derden te verkopen of anderszins over te dragen, tenzij Floww hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven;
f. het is Afnemer niet toegestaan gegevens uit advisering te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen, anders dan voor eigen gebruik;
g. Floww behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor aan een Afnemer advisering te weigeren wanneer deze handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde.

Artikel 12 – Klachten

12.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene.
12.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 7 dagen na feitelijke (af)levering per fax bij Floww worden ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
12.3 Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan Floww redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.
12.4 Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d.
12.5 Floww is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Floww, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.
12.6 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal Floww na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan Floww overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Floww.
12.7 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is Floww gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Floww.

Artikel 13 – Retourzendingen

13.1 Afnemer heeft het recht de afgeleverde zaken binnen zeven werkdagen na de feitelijke aflevering zonder opgaaf van redenen te retourneren, zonder dat Afnemer een boete is verschuldigd. In dat geval dient Afnemer de zaken onbeschadigd en ongebruikt terug te sturen op de manier zoals beschreven op de Website. Afnemer heeft in dat geval recht op kosteloze teruggaaf van het bedrag dat door Afnemer is betaald in verband met de retourzending. Teruggaaf van het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval na dertig dagen na de retourzending. Het in dit lid bepaalde geldt alleen bij overeenkomsten met consumenten.
13.2 De verzendkosten bij retourzendingen zijn voor kosten van de Afnemer.
13.3 Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Afnemer.
13.4 Floww is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.
13.5 Slaat Floww de te laat verstuurde geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van Afnemer. Uit deze maatregelen kan nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending worden afgeleid.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en Garantie

14.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Floww, behoudens haar opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. Floww is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.
14.2 Iedere aansprakelijkheid van Floww is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Floww voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.
14.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Floww voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voorzover deze derden jegens Floww aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
14.4 Floww is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet prompt en binnen 5 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan Floww heeft gemeld.
14.5 Floww bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
14.6 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.
14.7 Floww geeft geen garantie dat eventuele lichamelijke of geestelijke klachten door het gebruik van de Floww producten verminderen of verdwijnen

Artikel 15 – Vrijwaring

15.1 Afnemer zal Floww volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Floww zou kunnen rusten met betrekking tot door Floww geleverde zaken of verrichte diensten, voorzover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op Floww rust.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer) van Floww kan worden verlangd.
16.2 Onder overmacht van Floww wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Floww, brand, sabotage, overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij Floww, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie (“toerekenbare tekortkoming”) door hulppersonen van Floww of Afnemer, waardoor Floww haar verplichtingen jegens Afnemer niet (meer) (tijdig) kan nakomen.
16.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan Floww de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden; Afnemer kan dat ook, maar eerst nadat Floww 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is Floww geen schadevergoeding verschuldigd.
16.4 Floww kan betaling vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.
16.5 Floww kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 17 – Export

17.1 Leveringen vinden uitsluitend in Nederland plaats.
17.2 Afnemer zal aan alle (Export)wetten voldoen. Afnemer zal (1) geen Producten exporteren naar enig land in strijd met enige Exportwet, en (2) geen Producten exporteren naar een land waarvoor een exportvergunning of een andere overheidsgoedkeuring is vereist, zonder dat Afnemer eerst over alle noodzakelijke vergunningen of andere goedkeuringen beschikt. Afnemer garandeert dat zij zich niet bevindt in, onder controle staat van, de nationaliteit bezit van of ingezetene is van enig land waarnaar export van Producten verboden is door een Exportwet.
Artikel 18 – Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen
18.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
18.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
18.3 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen, zulks ter (vrije) keuze van Floww, bij uitsluiting worden beslecht òf door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Rotterdam (voorzover de geschillen behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank (“procureurszaken”).