Privacybeleid

[vc_row][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]Deze privacy-verklaring is opgesteld om onze zorg en voortdurende aandacht te tonen voor debescherming van de persoonlijke gegevens die door een ieder die onze website bezoekt en er meewerkt aan ons worden gegeven. De privacy van uw persoonlijke gegevens staat bij ons hoog in hetvaandel. In het volgende zetten wij uiteen hoe wij onze informatie op deze website verzamelen en daarvervolgens mee omgaan.[/vc_column_text][vc_column_text]Wij onderschrijven het belang van het beschermen van uw privacy en ons beleid is er op gericht om u duidelijk te maken hoe wij de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt verzamelen, gebruiken en beschermen én om u te helpen om bij het gebruik van onze website weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Dit beleid zal voortdurend worden getoetst aan nieuwe technologieën, handelspraktijken en de behoeften van onze klanten.[/vc_column_text][vc_column_text]Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u ons voorzien van twee soorten informatie: persoonlijke gegevens die u bewust openbaar maakt, welke worden verzameld op individuele basis, en informatie over het gebruik van onze website die op samengevoegde basis wordt verzameld terwijl u en anderen onze website bezoeken.[/vc_column_text][vc_column_text]1. Persoonlijke gegevens die u bewust verstrekt

Registratie gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze producten, diensten of nieuwsbrieven geeft u ons informatie over uzelf.

Creditcard gegevens

Wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten, kan het zijn dat u persoonlijke gegevens moet verstrekken, evenals toestemming om gegevens bij verschillende kredietverleners op te vragen. U zult bijvoorbeeld om de volgende gegevens gevraagd kunnen worden:

E-mail gegevens

Als u ervoor kiest om met ons te corresponderen via e-mail, dan kunnen wij de inhoud van uw emailberichten bewaren, tezamen met uw e-mailadres en onze antwoorden. Wij bieden voor deze elektronische communicatie dezelfde bescherming als die voor informatie die wij per post en telefoon ontvangen.[/vc_column_text][vc_column_text]2. Gegevens over het website-gebruik

Net als andere commerciële websites, maakt onze website gebruik van een standaard technologiegenaamd “cookies” (zie toelichting hieronder, “Wat zijn cookies?”) en van webserver logbestandenom informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. De gegevens die via cookiesen webserver logs worden verzameld, kunnen de datum en het tijdstip van bezoeken bevatten, debekeken pagina’s, de tijd die werd doorgebracht op onze website en de websites die werdenbezocht net vóór en net ná onze website.[/vc_column_text][vc_column_text]Hoe gebruiken wij de gegevens die u aan ons verstrekt?

In grote lijnen gebruiken wij de persoonlijke informatie voor het beheer van onze activiteiten, voor hetverstrekken van de producten en diensten die u hebt aangevraagd, voor het verwerken van uwbetaling, om het gebruik van onze diensten te volgen, voor marketing- en promotie-inspanningen, voorhet verbeteren van ons dienstenaanbod, om de content, lay-out en diensten van onze website aan tepassen en voor andere geoorloofde doeleinden. Deze toepassingen verbeteren onze website en helpenons om hem beter af te stemmen op uw behoeften.Daarnaast kunnen deze gegevens op samengevoegde basis met anderen worden gedeeld. Persoonlijkidentificeerbare gegevens of zakelijke gegevens zullen echter niet met andere partijen wordengedeeld, tenzij dit wettelijk is vereist.Zo nu en dan kunnen wij de informatie die wij verzamelen ook gebruiken om u te informeren overbelangrijke wijzigingen op onze website of over nieuwe diensten en speciale aanbiedingen waarvanwij denken dat die u interesseren. Als u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunt u ons hier teallen tijde van op de hoogte stellen door ons te mailen via de link in de nieuwsbrief.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een zeer klein tekstdocument dat meestal een anonieme, unieke identificatiecode bevat.Wanneer u een website bezoekt, vraagt de computer van die site uw computer om toestemming om ditbestand op te slaan in een deel van uw harde schijf dat speciaal is aangewezen voor cookies. Elkewebsite kan zijn eigen cookie naar uw browser sturen, als de instellingen van uw browser dat tenminstetoestaan. Om uw privacy te beschermen geeft uw browser websites echter alleen toegang tot decookies die zij zelf reeds eerder naar u hebben gestuurd en niet tot cookies die naar u zijn gestuurddoor andere sites. Browsers zijn meestal ingesteld om cookies te accepteren. Indien u echter liever geencookies wilt ontvangen, dan kunt u de configuratie van uw browser zo wijzigen dat cookies wordengeweigerd. Wanneer u ervoor kiest om uw browser cookies te laten weigeren, is het mogelijk datsommige gedeelten van onze site minder goed functioneren wanneer ze door de gebruiker wordenbekeken. Een cookie is niet in staat om enige andere gegevens van uw harde schijf op te halen enkan ook geen computervirussen doorgeven.

 

Hoe gebruiken wij de informatie die we verzamelen via cookies?

Terwijl u onze website bezoekt en er doorheen bladert, gebruikt de site cookies om u te onderscheidenvan andere gebruikers. In sommige gevallen gebruiken wij cookies ook om te voorkomen dat u vakermoet inloggen dan voor de veiligheid nodig is. Cookies, tezamen met de logbestanden van onzewebserver, stellen ons in staat om te berekenen wat het totale aantal bezoekers van onze website is enwelke delen van de site het meest populair zijn. Dit helpt ons om de feedback te verzamelen waarmeewij onze website voortdurend kunnen verbeteren en onze klanten beter kunnen bedienen. Cookiesstellen ons niet in staat om persoonlijke informatie over u te verzamelen en persoonlijke gegevens dieuw browser aan ons verstrekt slaan wij nooit opzettelijk in uw cookies op.

 

IP-adressen

IP-adressen worden elke keer dat u verbonden bent met het internet door uw computer gebruikt. Uw IPadres is een nummer dat door computers op het netwerk wordt gebruikt om uw computer teidentificeren. IP-adressen worden automatisch door onze webserver verzameld als onderdeel van dedemografische en profielgegevens, beter bekend als trafficgegevens, die nodig zijn om gegevens,zoals de webpagina’s die u aanvraagt, aan u te kunnen verzenden.

 

Het delen en verkopen van gegevens

Wij delen, verkopen, lenen of leasen geen informatie die een unieke identificatie van een gebruikermogelijk maakt (zoals e-mailadressen of persoonlijke gegevens), behalve voor zover dit nodig is omtransacties te verwerken of diensten te verlenen die u heeft aangevraagd.

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien en corrigeren?

U kunt inzage krijgen van alle persoonlijk identificeerbare gegevens die wij online van u verzamelen enin onze database bewaren door ons een e-mail te sturen op ons gebruikelijke adres.

 

Hoe zit het met het wettelijk verplichte openbaar maken van informatie?

Wanneer de wet ons dit verplicht, kunnen wij informatie openbaar maken, of anders gezegd, wanneerwij te goeder trouw geloven dat de wet, of de bescherming van onze wettelijke rechten, dit vereist. Wijkunnen ook informatie openbaar maken wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat het vrijgevenvan deze informatie noodzakelijk is voor identificatie van, contact met of juridische stappen tegeniemand die onze gebruiksvoorwaarden schendt, of voor de bescherming van de veiligheid van onzegebruikers en het algemene publiek.

 

Hoe zit het met andere websites die een link hebben naar onze website?

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die een link hebben van of naar onze website of voor de informatie of inhoud daarvan. Meestal worden links naar andere websites uitsluitend aangeboden als verwijzing naar informatie over onderwerpen die voor de gebruikers van onze website nuttig zouden kunnen zijn. Houdt u er alstublieft rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere website te gaan, ons privacy beleid daar niet langer van kracht is. Uw bezoek aan en gebruik van andere websites, met inbegrip van websites die een link met onze website hebben, is geheel onderworpen aan het eigen beleid en de eigen regels van die website. Informeer uzelf daarom eerst over die regels en over het beleid voordat u verder gaat.

Uw toestemming

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, zoals beschreven in dit privacy beleid. Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk gewenst moment te wijzigen, met of zonder opzegtermijn.

 

Onze zorg voor data security

Om ongeautoriseerde toegang tot gegevens te voorkomen, de juistheid van deze gegevens te onderhouden en correct gebruik van informatie zeker te stellen, hebben wij de benodigde fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures opgesteld waarmee wij de informatie die we online verzamelen kunnen beschermen en veiligstellen.

 

Keuze/Opt-In/Opt-Out

Deze website maakt het bezoekers mogelijk om zich af te melden, waardoor ze geen berichten meer van ons ontvangen. Na afmelding zullen wij zo snel als technisch mogelijk is, stoppen met het versturen van de betreffende berichten.

 

Enquêtes & wedstrijden

Van tijd tot tijd vraagt onze website via enquêtes of prijsvragen om gegevens van gebruikers. Deelname aan deze enquêtes of prijsvragen is geheel vrijwillig en de gebruiker heeft dus de keuze om de gevraagde gegevens al dan niet bekend te maken. De gevraagde informatie kan bestaan uit contactgegevens (zoals naam en verzendadres) en demografische gegevens (zoals postcode en leeftijdsniveau). Contactgegevens worden gebruikt om winnaars op de hoogte te stellen en prijzen toe te kennen. Vragenlijstinformatie wordt gebruikt voor het toezicht houden op en het verbeteren van het gebruik van onze site en de tevredenheid hierover.

 

Een specifieke opmerking over kinderen

Kinderen komen er niet voor in aanmerking onze diensten zonder toezicht te gebruiken en wij verzoeken kinderen (jonger dan 14 jaar) dan ook om geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Als je minderjarig bent, kun je deze dienst alleen gebruiken tezamen met de toestemming en begeleiding van je ouders of verzorgers.

 

Overname of verandering van eigenaar

In het geval dat het bedrijf Floww International, of delen van dit bedrijf inclusief de website, wordt overgenomen, wordt uw informatie eerst dan overgedragen als de nieuwe eigenaar het hier geformuleerde privacybeleid ten volle onderschrijft en garandeert.

 

Aanpassingen van het beleid

Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen. Als/wanneer er wijzigingen worden aangebracht in dit privacy beleid, dan zullen wij de gebruikers die ons daar toestemming voor hebben gegeven, hierover e-mailen. Wij zullen alle veranderingen ook altijd op deze plaats vermelden, dus zorg ervoor dat u dit regelmatig controleert. U kunt er echter van op aan dat, mocht het privacy beleid in de toekomst veranderen, wij de persoonlijke informatie die u aan ons onder het huidige privacy beleid hebt gegeven, niet zonder uw voorafgaande toestemming zullen gebruiken op een wijze die materieel inconsistent is met het huidige beleid.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row]